Ekorezort Vendelín

Reklamačný poriadok, ubytovací poriadok

Obchodné podmienky

I. Účastníci zmluvného vzťahu

1.    Účastníkmi zmluvného vzťahu pri poskytovaní ubytovacích a ďalších služieb sú:
a) na jednej strane OTO SYSTEM s.r.o., so sídlom Podskalie 107, 018 22Podskalie, IČO: 31721141.
b) na druhej strane klienti, ktorými môžu byť:
fyzické osoby: jednotlivci, skupiny
právnické osoby: firmy, cestovné kancelárie, internetoví sprostredkovatelia (ďalej len „klient“).

2.  Tieto všeobecné obchodné podmienky ubytovania v zariadení (ďalej len „ VOP“) tvoria súčasť každej zmluvy (dohody) (ďalej len „zmluva“) a objednávky klienta,  predmetom ktorej je záväzok zariadenia je poskytnúť klientovi  ubytovacie a prípadne ďalšie služby a záväzok klienta  uhradiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu.

3.   Poskytnutie ubytovacích a ďalších služieb zariadením si klient môže objednať osobne na recepcii,  telefonicky, písomne alebo prostredníctvom internetu na www.ekorezort.sk. Objednávka (rezervácia) musí byť zariadením záväzne potvrdená, a to písomne alebo prostredníctvom internetu.

II. Služby a spôsob ich zabezpečenia

1.    Zariadenie zabezpečuje ubytovacie, stravovacie, doplnkové, konferenčné a relaxačné služby, ktoré  klientovi poskytuje za úhradu.

2.   Zariadenie poskytuje klientom služby v rozsahu, ktorý  určuje platný cenník. Za ubytovanie a ďalšie poskytnuté služby je klient povinný uhradiť cenu v súlade s písomným potvrdením objednávky (rezervácie).

III. Vznik zmluvných vzťahov pri pobytoch

1.    Zmluvný vzťah medzi hotelom a klientom vzniká na základe:
a) objednávky klienta priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľa
b) podpísania osobitnej zmluvy (cestovné kancelárie, skupinové pobyty, korporátne dohody).

2.   Uzavretím zmluvy sa zariadenie zaväzuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite. Hotelu vzniká súčasne právo na zaplatenie 100% z ceny pobytu.

IV. Ubytovacie služby

1.    Cena nezahŕňa miestny poplatok podľa schválenia obce Podskalie za osobu a noc. Čas príchodu (Check-in): po 14:00 miestneho času. Čas odchodu (Check-out): do 10:00 miestneho času. V prípade skorého odchodu sa po príchode a ubytovaní žiadna platba nevracia.  Zmena rezervácie pred príchodom je možná, ak sa zmena uskutoční po 14:00 miestneho času 1 deň pred príchodom, nevracia sa však žiadna platba za zrušenie noci.

2.  Rezervácie môžu byť stornované bez poplatku do 48 hodín pred plánovaným príchodom (do 14:00). V prípade zrušenia 48 – 24 hodín pred plánovaným príchodom (do 14:00) je účtovaná suma 50% zo sumy prvej noci. V prípade zrušenia menej ako 24 hodín si ubytovacie zariadenie vyžaduje storno poplatok vo výške ceny prvej noci.

3.    Všetky rezervácie musia byť garantované vašou kreditnou kartou.

4.   Všetky deti do 6 rokov, ktoré sú ubytované so svojimi rodičmi a nevyžadujú prístelku sú ubytované bez poplatku. Všetky deti do 3 rokov, ktoré sú ubytované so svojimi rodičmi a nevyžadujú prístelku alebo sú v detskej postieľke sú ubytované bez poplatku. Ubytovanie malých zvierat je možné na vyžiadanie a za poplatok.

5.   Kliknutím tlačidla „REZERVOVAŤ“ súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov na potreby realizácie rezervácie. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je OTO SYSTEM s.r.o., Podskalie 107, 018 22 Podskalie.

 

VII. Záverečné ustanovenia

1.    VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

2.    Zariadenie si vyhradzuje právo na zmenu VOP.

3.   VOP nadobúdajú platnosť dňom ich umiestnenia na dostupných miestach v priestoroch a zverejnenia na stránke a účinnosť dňom 14. 11. 2022.

 

Reklamačný poriadok, ubytovací poriadok

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 Z 27. APRÍLA 2016 O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A O VOĽNOM POHYBE TAKÝCHTO ÚDAJOV UPLATŇOVANÉHO OD 25. MÁJA 2018, PODĽA ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ÚČINNOM OD 25.5.2018 A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Spoločnosť OTO SYSTÉM, s.r.o., IČO: 31721141 (prevádzka Ekorezort Vendelín, Podskalie 107, Podskalie) osobné údaje spracúva zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne, na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely, primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, správne a podľa potreby aktualizované, vo forme umožňujúcej identifikáciu najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú a spôsobom zaručujúcim primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Spoločnosť OTO SYSTÉM, s.r.o., IČO: 31721141 (prevádzka Ekorezort Vendelín, Podskalie 107, Podskalie) je prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Dotknutou osobou, ktorej sa poskytuje ochrana je fyzická osoba bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom. Táto ochrana sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov právnických osôb, najmä podnikov založených ako právnické osoby vrátane názvu, formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

Dodržiavame zákony o ochrane údajov, ako napríklad všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov, ktoré upravuje spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a udeľuje vám rôzne práva týkajúce sa vašich osobných údajov. Cieľom tejto politiky  ochrany osobných údajov je informovať vás o tom, ako budeme využívať vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri využívaní služieb hotelového zariadenia Ekorezort Vendelín prostredníctvom tejto webovej stránky, prostredníctvom recepcie v súvislosti s hotelovými rezerváciami, pobytom v hoteli, ako aj osobnými údajmi poskytnutými a / nás prostredníctvom iných kanálov. Takisto vás budeme informovať o vašich právach podľa platných zákonov o ochrane údajov, pokiaľ ide o spracovanie vašich osobných
údajov.